SENDAI SATOYAMA RIDE

การท่องเที่ยวที่จะนำท่านมาสัมผัสกับ "ธรรมชาติ" "ออนเซน" "อาหาร" และ "ธรรมชาติ" ของเขตตะวันตกเมืองเซนได

นโยบายความเป็นส่วนตัว

สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวนานาชาติเซนไดได้จักำหนดนโยบายรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวภายในเว็บไซต์โดยอ้างอิงจาก "พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" และเว็บไซต์ "การขับขี่ผ่านเส้นทางหมู่บ้านป่าเซนได" (จากนี้จะเรียกว่า "เว็บไซต์ของเรา") เราจะพยายามปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวดังนี้

1. เกี่ยวกับการได้มาของข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์แห่งนี้
เราจะทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามกฏหมายและเป็นธรรม
2.เกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้เมื่อมีการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล เราจะใช้มันสำหรับการดำเนินธุรกิจเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
3. เกี่ยวกับการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม
เราจะไม่เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาต่อบุคคลที่สาม เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล  อย่างไรก็ตาม หากมีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามกฏหมาย ทางเราจะเปิดเผยข้อมูลให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้
4.เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะรักษาความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลและจัดการให้ได้รับความปลอดภัย
เพื่อป้องกันการสุญเสีย การถูกทำลาย ความผิดพลาด และ การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล เราจะใช้มาตราการที่เหมาะสมสำหรับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อตอบโตกับ การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต คอมพิวเตอร์ไวรัส ฯลฯ
5. เกี่ยวการเปิดเผย / แก้ไข / หยุดใช้ / ทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
เราขอยืนยันว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิในการร้องขอการเปิดเผย แก้ไข หยุดการใช้ ทำลายและอื่นๆ และในกรณีที่มีการร้องขอเราจะดำเนินการตามมาตราการที่จำเป็นภายในระยะเวลาที่เหมาะสมโดยเร็วที่สุด
6. ขอบเขต
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะใช้เฉพาะภายในเว็บไซต์แห่งนี้เท่านั้น เว็บไซต์ที่มีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอกจะไม่มีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ทั้งสิ้น  นโยบายการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ที่มีลิงค์ไปยังภายนอก กรุณาตรวจสอบที่นโยบาลการจัดการความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ปลายทาง
7.ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ
เราอาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนอื่นๆ หากมีความจำเป็นเช่น กรณีที่มีการปรับปรุงตัวข้อกำหนดและกฏหมาย  ในกรณีนั้น เราจะทำการประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวล่าสุดลงบนเว็บไซต์แห่งนี้
8. การสอบถามเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาด้านบน และมีความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลภายในเว็บไซต์แห่งนี้ กรุณาติดต่อตามที่อยู่ด้านล่าง

สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวนานาชาติเซนได
ชั้น 11 อาคาร A เซนไดอาโอบะวิงบิวดิ้ง 2-2-10 โอมาจิ อาโอบะขุ เมืองเซนได
TEL:022-268-9568